مقالاتلیسـت مـقالات چـاپ شده در مـجلات علمـی و کنفرانـس‌های بین‌المـللی
 • مدلسازی شوک های خبری در سیاست های پولی با استفاده از مدل DSGE ؛
                                      International Journal of Intelligent Unmanned Systems, United Kingdom
 • مدل پویای تصادفی تعادل عمومی در حضور شوک و تاثیر آن بر اقتصاد ایران ؛
                                                         Advances on Industrial Engineering and Management, USA
 • بررسی موقعیت های بین المللی پولی و تجاری بر مبنای حجم مبادلات اقتصادی ؛
                                                        Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Australia
 • ارزیابی عوامل عینی و غیرعینی پروژه های فناوری اطلاعات با استفاده از روش TOPIS ؛
                                                       Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Australia
 • ثبات دارایی در مدیریت حسابداری، بهینه سازی نظارت بر بودجه ؛   
                                                       Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Australia
 • مدل هوشمند کسب و کار B2C با رویکرد فازی ؛          
                                        Recent Researches in Applied Computers and Computational Science
 • تاثیرات شبیه سازی بر فرایندهای دگردیسی كسب وكار الكترونيك ؛ 
                               Economics, Business Administration and Information Technology, Romania
 • نگاهی دوباره به كسب و كار الكترونيك ؛ تاثیرات اجتماعی به کارگیری فناوری اطلاعات ؛
                               Economics, Business Administration and Information Technology, Romania
 • پیاده سازی داخلی چند عاملی سیستم های اطلاعات سازمانی ؛
                                           Recent Advances on Computing and Computational Sciences, Italy
 • ارزیابی مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک ؛
         Recent Researches on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases, USA  
 • تاثیر شبیه سازی بر عملکرد یادگیری آموزش الکترونیک ؛  
                                                                   Proceedings on Educational Technologies, Greece
 • تخصیص مدل ریاضی برای پیاده سازی مدل نوآوری ؛
                                                                    Proceedings on Educational Technologies, Greece
 • ارایه مدل ترکیبی چارچوب دولت الکترونیک با استفاده از سیستم های پشتیبان تصمیم گیرنده و سیستم اطلاعات جغرافیایی ؛
                                                  Applied Computer and Applied Computational Science, Finland
 • رای الکترونیک و دموکراسی الکترونیک: رویکرد پایه ای در تدوین برنامه دولت الکترونیک ؛
                                                   Applied Computer and Applied Computational Science, Finland