فصل دوم - هوشمندسازی تجاری (Business Intelligence)

فصل دوم کتاب به مبحث هوش تجاری میپردازد.اصولا در کلیه سازمانهای تجاری و البته پولی و بانکی هر کارشناس یا مدیری نیاز دارد گزارشاتی را از روند گذشته و حال و مقایسات مختلف پارامتریک انجام دهد.در یک ماژول هوشمند انتظار میرود بتوان علاوه بر نگاهی بر گذشته و حال گذری هم بر آینده انداخت و آینده تجاری سازمان را پیش بینی کرد.
هر دو بررسی در زمان حال و آینده میتواند سیاستهای بیزینسی سازمان را رصد و راهی برای بهبود آن ارائه دهد.