فصل هفتم - دانش و هوش مدیریتی (Knowledge & Managerial Intelligence)

آخرین فصل کتاب ،فصل هفتم ، به دانش و هوشمند سازی آن میپردازد.

در سازمانها و موسسات پولی و مالی دانش و نگهداری از آن نقش بسزایی دارد.

افراد زیادی بعنوان مشاور یا مدیر در سازمان بکار گرفته شوند که نهادینه کردن دانش آنان ،حتی با نبود آنان نیز میتوان از این دانش بهره برد.

و نیز میتوان متذکر شد انتقال دانش از مبداء آن به تمامی لایه های سازمان ،سطح دانش را بالا میبرد و باعث بالا رفتن دانش سازمانی میشود.