فصل پنجم - هوش استراتژیک (Strategic Intelligence)

فصل پنجم به بررسی هوشمند سازی استراتژی سازمان میپردازد.

هر موسسه پولی ، مالی و بانکی نیاز دارد در راستای سیاستهای کلی تایین شده هیئت مدیره سازمان قدم بردارد.

بررسی شکاف استراتژی اقدامی و مصوب از وظایف این موتور هوشمند است.

دستوالعملهای اجرایی سازمان را نیز از این طریق سازماندهی کرد.