فصل چهارم - هوش بازاریابی و رقابت (Market & Competition Intelligence)

فصل چهارم به بحث بررسی هوشمند بازار و رقابت میپردازد.

یکی از اصول تجارت شناخت بازار و رقباست در این بخش موتور هوشمند از اطلاعات بدست آمده از رقبا بصورت اتوماتیک یا اطلاعات وارده بصورت دستی مقایساتی انجام میدهد.

در نظر بگیرید که یک مجموعه پولی و مالی رشدی را به اندازه 20 درصد داشته باشد حال باید دید آیا این رشد کمتر از بازار است که قطعا نمیتوان آن را عملکرد خوب گذاشت و بالعکس ممکن است در شرایط رکود اقتصادی باشیم و این رشد بدست آمده بالاتر از رقبا باشد آنگاه امیدوار کننده است.

نشانه گیری و پشت سر گذاشتن رقبا و شناسایی نقاط قوت ضعف رقبا بصورت بررسی جزیی نیز از مزایای هوشمند سازی است.