فصل سوم - هوش عملیاتی (Operational Intelligence)

در فصل سوم بحث هوش عملیاتی بحث شده است.

در سازماهای پولی و مالی بررسی اطلاعات و تراکنش ها اهمیت بسزایی دارد.

بررسی تراکنشها بصورت آنلاین و آفلاین امکان پذیر است که بنا به اقتضای موضوعی این بررسی به یکی از این دو شکل صورت میپذیرد.

شاید بتوان گفت تکنیکی ترین و البته دشوارترین بررسی در تراکشهای بانکی ،بررسی آن قبل انجام هر اقدامی است .بدینگونه که تراکنش قبل از اقدام به عمل یا دستور ارسالی بصورت آنلاین ارزیابی میگردد.

این بررسی آنلاین تراکنش قبل از هر اقدامی به سه خروجی منتج میشود :

1-تراکنش پس از بررسی عادی تشخیص داده شده و برای اقدام بعدی اجازه عملیات داده میشود.

2-تراکنش پس از بررسی مشکوک تشخیص داده شده و بسته به الگوریتم های از قبل وارد شده یا تراکنش متوقف میگردد و یا اجازه تراکنش داده میشود و تیکتی برای بخش بازرسی ارسال میگردد.

3-در این حالت پس از بررسی تراکنش مشخص میگردد که مشتری و یا ارسال کننده تراکنش جزء مشتریان خاص است و با توجه به سیاستهای از پیش تنظیم شده سرویسهای ارزش افزوده و امکانات خاص ارائه میگردد.