فصل ششم - هوشمندسازی اطلاعات (Data Intelligence)

فصل ششم به دیتا و اطلاعات مپردازد.

میتوان از این بخش به عنوان پایه و اصل لازم بجهت هوشمند سازی نام برد.

شرط اول کلیه سرویسهای مدرن و قابل اتکا تجمیع اطلاعات است.چگونه میتوان سازمانی را رهبری کرد در شرایطی که اطلات در سازمان پراکنده اند و یا دسترسی آنلاین به اطلاعات وجود ندارد.

چیدمان اطلاعات نیز نکته بسیار حائز اهمتی است.

ایجاد دیتا بیسهای مختلف بزرگترین اشتباه سازمانی است ولی توجه به سطح بندی دسترسی به همان اندازه با اهمیت است.

میتوان دیتا بیس را به یک دیتا بیس اصلی صرفا برای سرویس دهی به خط به مشتریان، شعب و بعضی از کاربران ستادی در نظر گرفت.

گزارش گیری و الباقی سرویسها را به یک دیتا بیس دوم که کپی از دیتا بیس اصلی است متصل کرد که بار موقتی و پیک های موقتی احتمالی کار دیتا بیس اصلی را مختل نکند.

کنترل هزینه در طراحی های شبکه های الکترونیکی بانکی اهمیت بسزایی دارد.اگر چه در دیتا بیس اصلی باید طراحی بگونه ای باشد که احتمال قطعی سرویس را به صفر نزدیک کرد چون سرویس به مشتری که تراکنش مالی دارد از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار است.

ولی اتصال بیشتر سرویسهای سازمانی باید به دیتا بیس دوم متصل شود.