بانکداری اختصاصی ، شرکتی و سازمانی


در چند سال اخیر بانک ها با توجه به افزایش فعالیت ها و حضوررقبای جدید دراین صنعت و پیچیده شدن متغیرهای اقتصادی و نیازهای جامعه اهمیت تدوین برنامه های بانک درمقاطع مختلف باتوجه به آینده دوچندان شده که این خود مستلزم شناخت هربانک ازجامعه مشتریان خود درهردوبخش حقیقی و حقوقی و مهمترازآن شناسایی نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت آنها جهت برنامه ریزی حائز اهمیت است.

بانک ها با اهداف ارزش آفرینی برای مشتریان خود  انواع بانکداری اختصاصی، شرکتی و سازمانی را تعریف نموده اند که بانکداری شرکتی یک مدل کسب‌وکار با چهارچوبی نظام‌مند است که با برقراری تعامل سازنده با مشتریان شرکتی که نیازمندی‌های بانکی بسیار متفاوتی نسبت به سایر مشتریان دارند، خدماتی را به صورت سفارشی سازی شده به آنها ارائه می‌دهد.