الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)


الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) شاخه ای از نظریه تعادل عمومی کاربردی است که بر روند مطالعه حوزه‌های کلان اقتصادی در سال‌های اخیر تأثیر زیادی داشته است. مدل DSGE تلاش دارد تا تحولات کلی اقتصاد را تشریح کند.

امروزه درمیان عوامل مختلف تأثیرگذار براقتصاد، جنبه­های پولی و مالی نوسانات اقتصادی، واسطه­ها و بازارهای مالی در چارچوب مدل­های DSGE توسط بسیاری از اقتصاددانان مدنظر قرارگرفته­اند. بدین ترتیب بررسی نقش واسطه­های مالی در نوسانات به منظور شناسایی منابع نواسانات و نیز طراحی سیاست‌های متناسب اقتصادی از اهمیت چشمگیری برخورداراست. پایه‌ریزی چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) همراه با انتظارات عقلایی و شوک های تکنولوژی، این مدل را قادر به ارائه ویژگی­های مهم اقتصادی نموده است..