تألیفات


کتاب بانکداری هوشمند : رویکرد جدید بانکداری

کتاب بانکداری هوشمند : رویکرد جدید بانکداری

کتاب بانکداری هوشمند ایده ای بود که طی تجربیات عملی در بانکها و مطالعات صورت گرفته در زمینه هوشمند سازی و همچنین احساس نیاز مجموعه های پولی و مالی به چنین ابزاری پدیدار گشت.شروع این مجموعه پس از ایجاد طرح اولیه و تقسیم آن به سه مجموعه کاربری (شعبه ،ستاد و مشتری)آغاز و بر اساس سرویس های هوشمند قبل ارائه بنا نهاده شد.ایجاد و توجه به همه نیازمندیهای زیر ساختی و سرویسهای هوشمند کاربر، این کتاب را بصورت یک مجموعه نسبتا" جامعی تبدیل کرد.بارها بازنگری و توجه به عملیاتی شدن ایده های هوشمند سازی در صنعت بانکداری مجموعه ای را فراهم آورد که میتوان از آن برای شروعی به سمت هوشمند کردن مجموعه های پولی و مالی بهره برد.

کتاب مدیریت ایران، کشورداری الکترونیک

کتاب مدیریت ایران، کشورداری الکترونیک

کتاب “مدیریت ایران” ثمره اقدام بایسته مجموعه ای از دانشمندان کشور در حوزه ی میان رشته ای است که در قالب گروهی فرازمانی و فرامکانی، امکان تشریک مساعی در توسعه دانش مدیریتی کشور فراهم نموده است.کتاب حاضر، حاصل هم اندیشی و مشاوره ویراستار محترم جناب آقای دکتر علی اصغر پورعزت، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با مجموعه ای از اساتید رشته های فناوری اطلاعات، مدیریت و سایر رشته های مرتبط است، زمینه ی بازپروری مفاهیم مدیریتی را در تلاش گروهی فراهم آورد.بر این اساس مسیر توسعه باید با توسعه فناوری های نوین، به ویژه در ابعاد اقتصادی و مالی و کشورداری الکترونیک همنوا باشد؛ این امر مهم موجب شد من نیز تصمیم بگیرم در این شماره از کتاب مدیریت ایران، مطالبی در خصوص شهر الکترونیک و بانکداری الکترونیک با توجه به تجارب علمی و عملی خود در اختیار مجموعه قرار دهم.