کتاب بانکداری هوشمند ایده ای بود که طی تجربیات عملی در بانکها و مطالعات صورت گرفته در زمینه هوشمند سازی و همچنین احساس نیاز مجموعه های پولی و مالی به چنین ابزاری پدیدار گشت.
شروع این مجموعه پس از ایجاد طرح اولیه و تقسیم آن به سه مجموعه کاربری (شعبه ،ستاد و مشتری)آغاز و بر اساس سرویس های هوشمند قبل ارائه بنا نهاده شد.
پس از ایجاد و مشخص شدن مسیر هوشمند سازی مرحله جستجو و جمع آوری سابقه تاریخی و استفاده از تجربیات دیگر پژوهشگران بود که در این راه کمک همکاران من (دکتر امین دانشمند و دکتر مهران خسروی) این مهم را عملی ساخت.و همچنین مهندسان و مدیرانی که توسط آنان توانستم عمده بخشهای این کتاب را به صورت عملی اجرا کنم کمال امتنان و سپاس را دارم.
ایجاد و توجه به همه نیازمندیهای زیر ساختی و سرویسهای هوشمند کاربر، این کتاب را بصورت یک مجموعه نسبتا" جامعی تبدیل کرد.
بارها بازنگری و توجه به عملیاتی شدن ایده های هوشمند سازی در صنعت بانکداری مجموعه ای را فراهم آورد که میتوان از آن برای شروعی به سمت هوشمند کردن مجموعه های پولی و مالی بهره برد.

 * علاقه مندان می‌توانند این کتاب را از سایت آمازون تهیه نمایند :( لینک سایت آمازون ) 

فصول کتاب :

فصل اول - هوشمندسازی شعبه
فصل دوم - هوشمندسازی تجاری
فصل سوم - هوش عملیاتی
فصل چهارم - هوش بازاریابی و رقابت
فصل پنجم - هوش استراتژیک
فصل ششم - هوشمندسازی اطلاعات
فصل هفتم - دانش و هوش مدیریتی

* جهت اطلاع از خلاصه فصول کتاب، بر روی فصول کلیک کنید.