کتاب “مدیریت ایران” ثمره اقدام بایسته مجموعه ای از دانشمندان کشور در حوزه ی میان رشته ای است که در قالب گروهی فرازمانی و فرامکانی، امکان تشریک مساعی در توسعه دانش مدیریتی کشور فراهم نموده است.کتاب حاضر، حاصل هم اندیشی و مشاوره ویراستار محترم جناب آقای دکتر علی اصغر پورعزت، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با مجموعه ای از اساتید رشته های فناوری اطلاعات، مدیریت و سایر رشته های مرتبط است، زمینه ی بازپروری مفاهیم مدیریتی را در تلاش گروهی فراهم آورد.بر این اساس مسیر توسعه باید با توسعه فناوری های نوین، به ویژه در ابعاد اقتصادی و مالی و کشورداری الکترونیک همنوا باشد؛ این امر مهم موجب شد من نیز تصمیم بگیرم در این شماره از کتاب مدیریت ایران، مطالبی در خصوص شهر الکترونیک و بانکداری الکترونیک با توجه به تجارب علمی و عملی خود در اختیار مجموعه قرار دهم.