در طی سال های اخیر، پیشرفت های حوزه علم اقتصاد با ورود ابزارها و روش های جدید پردازش داده به همراه شناسایی و تحلیل متغیرهای جدید وارد نگرش نوینی شده است. ظهور و استفاده از این نوع ابزارها در روندشناسی و روش شناسی اقتصاد به ویژه در سطوح اقتصاد کلان سبب بازتعریف عوامل موثر بر اقتصاد شده تا جایی که در روند سیاست گذاری اقتصاد نیز شاهد به کارگیری و تاثیرپذیری از این عوامل و شاخص ها هستیم. ابزارهای جدید تحلیل داده به ویژه ابرداده ها (Big Data) به همراه قابلیت های نرم افزاری در ارایه مدل های کمی و کیفی متاثر از این داده ها باعث پیشرفت پژوهش محور علم اقتصاد در دهه اخیر بوده است.

به عنوان یکی از ملزومات شناخت و توسعه سیستم های اقتصادی مبتنی بر پردازش پویای داده ها، شناخت و بررسی روندهای مدلسازی اقتصادی و پولی و مالی در عصر حاضر امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به افزایش قابلیت پردازش داده ها در مدلسازی اقتصادی در جوامع در حال توسعه و توسعه یافته، فراگیری و به کارگیری این روندها در سطوح تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی اجتناب ناپذیر است و به عنوان یکی از فاکتورهای مهم و موثر در پویایی اقتصاد جامعه مطرح می باشد.