در اقتصاد نوین و مکتب کنزین‌های جدید، متغیرهایی مانند کشش و چسبندگی بسیار تاثیر گذارند. یکی از مباحثی که کمتر بدان پرداخته شده که می تواند متغیرهای اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، شوک خبری است. با مطالعاتی که صورت پذیرفته، اثرات شوک های خبری، سیاست‌های از پیش تعیین شده پولی و مالی را به شدت متأثر می سازد. ورود متغیری به عنوان شوک خبری و پیش‌بینی آن در سیاست های پولی و مالی، ضریب ریسک و شکنندگی شرایط اقتصادی را به کنترل در می آورد. با نگرش ورود از عرصه اقتصاد خرد به کلان و به ویژه در حوزه سیاست‌گذاری های پولی و مالی در سطوح کلان، حضور و عرصه شوک‌های خبری و تأثیر پذیری فاکتورهای اقتصادی در تدوین سیاست های پولی به شدت حایز اهمیت جلوه می دهد. در تدوین و برنامه ریزی سیاست‌های پولی و در نظر گرفتن نقش مدیریت ریسک در حوزه سیاست‌گذاری پولی، مجدداً شاهد تأثیر چشم‌گیر در نظر گرفتن این شوک و ورود آن به معادلات سیاست‌گذاری پولی در سطح کلان هستیم.