در قرن گذشته علم جدیدی به عنوان علم اقتصاد جهت پیش‌بینی بازار، عرضه و تقاضا، رفاه عمومی، سیاست گذاری‌های دولت و بانک مرکزی، پدید آمد.ابتدای قرن گذشته شناسایی عوامل اقتصادی و پیش‌فرض‌های اقتصادی به صورت تجربی، توسط دانشمندان آن دوره صورت می‌گرفت. پس از گذشت سالیان و فراز و نشیب‌های اقتصادی، شناسایی عوامل جدید در اقتصاد، مکاتب مختلف اقتصادی را به وجود آورد. در عصر حاضر روش‌های محاسبات عددی و استفاده از رایانه و نرم افزار های محاسباتی باعث گردید تحولی در علم اقتصاد بوجود آید. اگرچه شناسایی متغیر های اقتصادی و روابط ریاضی که اقتصاد را از حالت تجربی به یک علم قابل اتکا تبدیل کرد نیز از عوامل پیشرفت علم اقتصاد است.در آخرین روش‌ها و متدهایی که اقتصاد‌دانان از آن استفاده می‌کنند، مکتب کنزین‌های جدید و استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است.