یکی از مخاطرات و نگرانی‌های سازمان‌ها به ویژه در شرایط عدم ثبات مانند همه گیری کووید19، از دست رفتن سرمایه‌ها و عدم جذب منابع مالی در سازمان است. ورود سازمان ها به بورس یکی ازامن ترین راهکارهای تأمین سرمایه و جذب منابع مالی است. این رویه نه تنها باعث امکان جذب منابع مالی خارجی جهت مشارکت در منابع مالی و سود سازمان می‌شود، بلکه اعتبار و رسمیت سازمان‌ها را بهبود می‌بخشد. در واقع ورود به بورس موجب رونق اقتصادی و جذب منابع مالی ارزان قيمت برای سازمان‌ها خواهد شد و در شرایط بحرانی، می‌تواند باعث ایجاد حس اطمینان و اعتماد به سرمایه گذاران از طریق عرضه در بورس می‌گردد. امروزه یکی از راهکارهای مورد‌اعتماد و کم‌ریسک در جذب منابع مالی سازمان‌ها، ورود به بورس و امکان خرید و فروش سهام در یک بستر معاملاتی هماهنگ می‌باشد.