در علم مدیریت مالی و صنعت بانکداری توجه به کیفیت خدمات بانکی از اولویت‌های مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد. لذا تحقیقی در بررسی مدل جامع کیفیت خدمات بانکی که از سوی مجمع جهانی بانکداری و بانک توسعه جهانی مورد توجه قرار گرفته بود، صورت پذیرفت.در ابتدا ۹ عامل مؤثر در برآورد کیفیت خدمات بانکی به شرح ذیل در نظر گرفته شد:۱. رفتار کارکنان۲. مهارت و شایستگی کارکنان۳. نوآوری در ارائه خدمات۴. نحوه ارائه سود و تسهیلات۵. نحوه پاسخ‌گویی و ارائه خدمات بانکی۶. امکانات زیربنایی و فیزیکی بانک۷. قابلیت اعتمادسازی بین بانک و مشتریان۸. تنوع در ارائه خدمات۹. تکریم مشتریان و ارائه خدمات متناسب با درخواست و نیاز مشتری در این ارزیابی از مدل‌های پاراسورامان و سروکوال که مجمع جهانی بانک ها نیز از آن بهره برده بود، استفاده گردید. پس از ارزیابی و تجزیه تحلیل داده‌ها نکات قابل توجهی به دست آمد.توجه به این پارامترها بسیار در بهبود درون و برون سازمانی بانک‌ها اثربخشی مثبتی دارد. با توجه به مدل ریاضی به دست آمده در تحقیق، بانک ها می‌توانند تعاملات مالی و رفتاری خود را ارزیابی و نقاط ضعف خود را پوشش دهند.