محیط زیست همیشه و همه جا حتی در شرایطی که جامعه با بحران اقتصادی، جنگ و مشکلات اجتماعی بی‌پایان مواجه می باشد، مسئله مهمی محسوب می شود زیرا زمین تنها خانه ای است که انسان ها دارند و هوا، غذا و سایر نیازها را برای آنها تأمین می کند و تمام مشکلات زیست محیطی عواقب و پیامدهای گسترده ای برای سلامتی کره زمین و ساکنان آن دارد. متاسفانه در حال حاضر محیط زیست با افزایش سطح آلودگی هوا، آب، زمین، صوت و نور تهدید می شود.از آنجا که بسیاری از کارشناسان معتقدند که می توان با راهکارهایی جلوی برخی از آسیب هایی که  سیاره زمین متحمل می شود را گرفت. چالش این است که افراد زیادی به این امر اقدام کنند تا در زندگی خود و دیگران تغییری ایجاد کنند. پس بیایید ما هم به این چالش بپیوندیم و در مسیر حفظ محیط زیست گام بر می داریم.