مسئولیت و تعهد اجتماعی در واقع یک عامل مهم در ایجاد حس مسئولیت پذیری در جوامع مختلف است. تا به حال شاید دقت کرده باشید که کشورهایی مانند ژاپن به چه دلیل به این سرعت پیشرفت کرده و در هر زمینه موفق و درخشان ظاهر می شوند.جواب این سوال در حلقه مفقوده اکثر کشورهای توسعه نیافته است؛ عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی!  مسئولیت اجتماعی، انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است؛ استفاده از لفظ وظیفه نشان می‌دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند.  هر فرد به عنوان شهروند یک کشور یا در مقیاس محدود، شهروند یک شهر؛ باید نسبت به وقایع و اتفاقات و اقدامات مورد نیاز محیط زندگی خود بی تفاوت نبوده و احساس مسئولیت کند. برای مثال در حوزه محیط زیست، امنیت و آرامش اجتماعی، فقر، اعتیاد، بیکاری و ... نکته بسیار مهم این است که جدای از سیستم‌های دولتی و اقداماتی که باید انجام شود، شهروندها هم باید تا حد امکان و در چارچوب مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود به این موضوع کمک کنند.