خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. (ویکتور هوگو)کتاب، کالای فرهنگی و اثرگذاری است که همچنان در هزاره سوم، ارمغانی شگفت‌انگیز به شمار می رود. کتابخوانی در واقع معیاری برای شناخت فرهنگ جامعه است. هر اندازه مردم کتابخوان باشند، می‌توان نرخ سواد، رواج فرهنگ علم ورزی، میزان توسعه و آگاهی آن جامعه را دریافت. از آنجا که ترویج مطالعه و فرهنگ کتابخوانی یکی از راه های مهم توسعه فرهنگی در یک کشور محسوب می‌گردد؛ لذا بیایید همه باهم فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی را از خانه و خانواده های خود آغاز نموده و با ایجاد یک قفسه کوچک از کتاب در خانه‌هایمان در نشر و گسترش مطالعه سهیم شده و به همگانی شدن فرهنگ کتاب‌خوانی کمک کنیم.