امروزه درمیان عوامل مختلف تأثیرگذار براقتصاد، جنبه­‌های پولی و مالی نوسانات اقتصادی، واسطه‌­ها و بازارهای مالی در چارچوب مدل­های DSGE توسط بسیاری از اقتصاددانان مدنظر قرارگرفته‌­اند. بدین ترتیب بررسی نقش واسطه‌های مالی در نوسانات به منظور شناسایی منابع نواسانات و نیز طراحی سیاست‌های متناسب اقتصادی از اهمیت چشمگیری برخورداراست. پایه‌ریزی چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) همراه با انتظارات عقلایی و شوک های تکنولوژی، این مدل را قادر به ارائه ویژگی­های مهم اقتصادی نموده است.