سیاستهای پولی در نظام بانکی یک کشور یکی از دلایل اصلی توسعه و یا عدم توسعه کشورهاست. بانکداری به عنوان یک صنعت مهم و اساسی در سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. توسعه این صنعت نه تنها به بحث نگهداری پول و دادن تسهیلات محدود نشده بلکه بانکها و مؤسسات پولی و مالی سرویسهای ارزش افزوده بسیاری را به مشتریان خاص خود میدهند و این وظیفه را بخش بانکداری اختصاصی بانک بر عهده دارد. در مباحث مختلف اقتصادی، اصولی را عنوان میکنند که وابستگی فرهنگی و عادتهای مردم مختلف دنیا ،برخی از این معادلات اقتصادی و پیش‌بینی ها را نقض کرده است. در بانکداری اختصاصی که به صورت یکی از علوم جدی بانکداری مورد توجه است،تمرکز به عادات و نیازمدیهای مشتری دارد. اهمیت دادن به مشتری و سرویسهایی که به صورت انحصاری نسبت به رقبای خود داریم باعث یک حس درونی خوب و تضمین‌کننده ماندگاری مشتری است. تکنولوژی برای شناسایی مشتری بجهت ورود به باشگاه مشتریان اختصاصی ضروری است ولی ارتباط کلامی و بصری با مشتریان خاص بانک که عمده منابع بانک را تشکیل میدهند از اهمیت زیادی برخوردار است.