یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری ، بانکداری شرکتی شده است. نیازهای یک شرکت بسیار متفاوت از بانکداری رایج است، توجه به بخش حسابداری شرکت با سطح دسترسی خاص و دسترسی مأموران خرید شرکتها و دیگر سرویس‌هاو نیازمندیهای آنان از اصول بانکداری شرکتی است. بانکداری شرکتی را باید به دو بخش شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین سازمان‌ها و شرکتهای بزرگ تقسیم کرد. در شرکتهای کوچک عموماً سهامداران و مدیران یکی هستند بنابراین تلفیق بانکداری اختصاصی و شرکتی ضروری به نظر میرسد و نیازمندیهای آنان در سطح محدودتری صورت میگیرد.در شرکتها و سازمانها بزرگ که عموماً سهامی هستند ارائه سرویسهای گروهی و یا حتی ایجاد باجه هایی در محل مشتری ضروری است.اگر چه بنا به نوع ضرورت امکان ایجاد شعبات خودکار نیز راه حل مناسبی است