در بانکداری سازمانی، نیازسنجی مشتریان یک سازمان که عمدتاً شرکت‌های بزرگ و مادرتخصصی هستند برای ارائه خدمات هرچه بهتر از سمت بانک عامل ضروری می نماید. به جهت ارزیابی و مانیتورکردن نیازهای شرکتی (سازمانی) در بانک‌ها، وجود یک عامل واسط که مورد اطمینان و اعتماد بانک و سازمان باشد می تواندروند ارائه خدمات به شرکت‌ها و ذینفعان سازمان را تسریع بخشد. در کنار برنامه‌ریزی برای ارزیابی و تحلیل نیازهای سازمان‌ها در شبکه‌های بانکی، وجود عامل‌های تسریع کننده (واسط) می تواند موجب بهبود عملکرد متقابل سازمان‌ها و بانک‌ها شود.