در چند سال اخیر بانک ها با اهداف ارزش آفرینی برای مشتریان خود با توجه به پیچیده شدن متغیرهای اقتصادی و نیازهای جامعه  انواع بانکداری اختصاصی، شرکتی و سازمانی را برای تعامل سازنده با مشتریان خود تعریف نموده‌اند. لذا بانک ها با درک ارزش مشتریان حقوقی و حقیقی خاص  در پی ارائه خدماتی منحصر به فرد و سفارشی شده در حوزه‌های مالی و بانکی هستند.